Anasayfa » Ulusal Mevzuat

Ulusal Mevzuat

tarafından gtbdnova18

 

Takviye Edici Gıdalar

Ülkemizde Gıda takviyesi sektörüne ilişkin ilk düzenlemeler 2013 tarihinde yapılmıştır. 2 Mayıs 2013 tarihinde Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kabul edilmiş, yönetmelik kapsamında, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden işletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

22 Kasım 2013 tarihinde ise, Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimatı yayımlanmıştır.
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimatı

Diğer taraftan, 16 Ağustos 2013 tarihinde ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49) ile, takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özellikleri belirlenmiştir.
Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği

2015 yılında ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (TEBLİĞ NO: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Kasım 2015 tarih ve 29539 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni yönetmelikle birlikte, önceki düzenlemeye göre, takviye edici gıdalar içerisinde, sadece tebliğin ek-1 yer alan vitamin ve mineraller, ek-2’de belirtilen formlarda ve alt formlarında kullanılabilmekteydi. Yeni düzenlemeyle birlikte kapsam genişletilerek Ek-2’de yer almayan alt formlar da Bakanlığın değerlendirebilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 2-4 veya 4-10 yaş grubuna yönelik ürünler ile etiketlemeye ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Üretici ve ithalatçılara, takviye edici gıdaları mevzuata uygun hale getirmeleri için gerekli olan süre 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldı.

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (TEBLİĞ NO: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Aralık 2016 tarihinde ise, Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı yayımlanmıştır.
Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı

24 Şubat 2017 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği

24 Şubat 2017 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği

24 Şubat 2017 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ 17 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre; Gıda işletmecisi, söz konusu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. Ancak, 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17/9/2017 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/7/2018 tarihine kadar piyasada bulunabilecektir.

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ


 Fonksiyonel Gıdalar

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde ‘fonksiyonel gıdalar’ ilk defa mevzuatımıza gitmiştir. Kanun kapsamında fonksiyonel gıdalar, “Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalar” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Avrupa Birliği’nin 1924/2006/EC sayılı Gıdalarda Yapılan Beslenme ve Sağlık Beyanları Hakkında Tüzüğe uyum çerçevesinde 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğiyle, son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların genel ve belirli özel etiketleme kuralları, beslenme yönünden etiketleme kuralları, tanıtımı ve reklamına ilişkin belirli kurallar ve gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Enerji içeceklerine ilişkin hususlar ise, 4 Ekim 2006 tarihli, 2006/47 sayılı Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği ile belirlenmiştir. Tebliğ kapsamında, sporcu içecekleri haricindeki, sıvı ve toz formdaki enerji içecekleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tebliğin yenilenmesine ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. Mevcut Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği


 Sporcu Gıdaları

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile uyumlu olarak, sporcu gıdalarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza-depolama, taşıma, etiketleme ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemek amacıyla Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/03) yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında, yüksek karbonhidrat içeren ürünler, karbonhidrat-elektrolit içecekler ve protein ve protein bileşenlerine ilişkin hususlar yer almaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tebliğin yenilenmesine ilişkin çalışmalar ise halen devam etmektedir. Mevcut Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği

Related Articles