Anasayfa » Tüzük

Tüzük

tarafından gtbdnova18

GIDA TAKVİYESİ VE BESLENME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1:

Derneğin adı “Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği”, kısa adı ise “GTBD”’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır ve şubesi yoktur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir ve diğer temsil yetkileri ihdas edebilir.

Dernek, kanunun izin verdiği şekilde adının uygun bir biçimde yabancı dile çevrilmiş olan karşılığını kullanmaya yetkilidir.

DERNEĞIN AMACI

Madde 2:

Derneğin amacı takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri, sektörlerinin gelişmesine, bu sektörlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, insan sağlığına, beslenmesine, aktif hayat anlayışına yeni değerler katmak, toplumda bilinçli beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine yardımcı olmak, son zamanlarda hızla artan obezite gibi metabolik hastalıklarla mücadele etmek amacıyla yeterli ve düzgün beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine katkı sağlamak, kamu otoritelerinin ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeler konusunda bilgi almalarına katkı sağlamak, kayıt dışı firma ve ürünlerle ilgili kamu otoritelerinin yürüttüğü mücadelelere destek olmak, toplumun tüm kesimlerinin besin ögelerinden yeterli miktarda alması konusunda bilinçlenmesine ve yeterli miktarda besinin teminine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Amacın gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde ve haksız rekabeti engelleyecek şekilde yürütülmesine özen gösterilecektir.

Dernek gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap vermek üzere tüm gıda ve içecek sektörünün kapsamına giren alanlarda da faaliyetlerde bulunabilecektir.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BIÇIMLERI

Madde 3:

Dernek aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere öncelikli olarak şu alanlarda çalışmalar yürütür:

 • Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin beslenme, sağlık, ekonomi alanlarına olan etkilerinin araştırılması, tanıtılması ve bu konularda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,
 • Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri alanındaki mevzuatların hazırlanma süreçlerine destek olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaları en üst düzeydeki standartlarla toplum sağlığı ve beslenmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek.
 • Bu alanlarla ilgili mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların ürünlerinin itibarını koruyarak, bu ürünlerin doğru ve bilinçli kullanımı için farkındalık yaratmak.
 • Kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek.
 • Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin eğitim ve öğretim müfredatlarında yer bulmasını sağlamak.
 • Bu ürün gruplarını ilgilendiren konularla ilgili resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, bu makamlara çözüm önerileri sunmak ve onlarla çeşitli platoformlarda iş birliği yapmak.
 • Sektörün rekabet gücünü artırmak, mevzuata uygun olmayan ürünlerle mücadele edilmesine katkıda bulunmak, uluslararası kabul gören kalite standartlarının üye firmalarca benimsenmesini teşvik etmek.
 • Kamuoyu ve kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile tüketicinin doğru ve bilinçli beslenmesine ve mevzuata uygun olmayan ürünleri ayırt edebilmesine destek olmak.
 • Üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturmak.
 • Dernek olarak ulusal ve uluslararası alanda akredite bir kurum haline gelmek ve uluslarası kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek
 • İlgili konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmenin yanı sıra kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak ve/veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği diğer tesisleri kurmak,
 • Gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetleri alır veya talep halinde danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri verir.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yemekli toplantılar konser, kokteyl, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve/veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve dernek için öneme haiz konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları kurmak, bilim kurulu oluşturmak,
 • Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, anket ve araştırma yapmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya elektronik ortamda yayınlar çıkarmak,
 • Elektronik veya sanal ortamda ve/veya sosyal medyada her türlü hesap açmak ve bu hesapları yönetmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinlerin alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için local açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 • Amaçları çerçevesinde oluşturduğu görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.

Madde 4:

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir

4.1 Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullara ve fiil ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, söz konusu şartları taşıyan yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

4.2 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

4.3 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca kişilerin mesleki yetkinlik ve sorumlulukları da dikkate alınarak üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4.4 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

4.5 Dernek yönetim kurulu; üyelik başvurularını incelerken aday üyenin sektördeki iş yapış biçimi, etik ve rekabet kurallara olan bağlılığı, sektörün gelişimine ve bilinirliğine katkısı, sektöre olan hizmetleri, sektörde olan itibarı, üyelerden referansı alt başlıklarında değerlendirme yaptıktan sonra üye başvurusu hakkında karar verir.

Bu değerlendirme başlıklarından birinde veya birkaçında olumsuz olarak değerlendirilen başvuru sahibi üyeliğe kabul edilmez.

Madde 5

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıdaki gibidir:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yönetim kurulu kararı uyarınca verilen görevlerden sürekli olarak kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen ödenmeyen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Bulunduğu bağış taahhüdünü 6 ay içerisinde ödememek,
 5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 6. Üye olma şartlarını geçici veya sürekli olarak kaybetmiş olmak,
 7. Üyelik başvurusu sırasında yanıltıcı beyanda bulunmuş olmak,
 8. Dernekçe belirlenen etik ilkelere aykırı davranmak,
 9. Fikirlerini özgürce beyan etmenin dışında derneğin onur ve saygınlığına zarar verici söylemlerde veya hareketlerde bulunmak,
 10. Gıda kodeksine aykırı olarak tüketicilere sağlıksız ürünler ürettiğinden dolayı ilgili resmi makamlarca birden fazla kapatma veya üretimi durdurma cezası almak,
 11. Üyeler arasında, objektif kurallar ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı bir biçimde ahenk bozucu hareketlerde bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla vereceği karar üzerine üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılan üye yukarıda sayılan sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edemez. Ancak yukarıda sayılmayan bir sebeple çıkarıldıysa üyenin, karara karşı Genel Kurul’da itiraz etme hakkı saklıdır. Genel kurul üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7

DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Madde 8

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belirlenen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara gore yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanılır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 9

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERI

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin uçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin vakıf kurması,
 9. Derneğin fesih edilmesi,
 10. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 12. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 13. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11

YÖNETiM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu, yedi asil yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 12

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, aidat miktarını belirlemek,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, yönerge çıkarmak ve uygulamak,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Gerektiğinde Genel Sekreter’i tayin eder, çalışma şartlarını ile görev ve yetkilerini tespit eder,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Genel Kurul gündemini hazırlar, Genel Kurul için gerekli işlemleri tamamlar, Genel Kurulu toplantıya çağırır,
 15. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekalet eder.

Madde 13

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine, ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır.

Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçen yedek üyelerin de ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu yapmakla görevlendirir.

Madde 14

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına gore yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 15

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin faaliyetlerini tedvir etmek, alınan kararları takip etmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından bir Genel Sekreter tayin edilir. Genel Sekreter’in görev ve yetkileri:

 1. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 2. Derneğin faaliyetlerinin tedvir etmek, bu faaliyetlerin gerektiği muamelat ile girişimleri yapmak,
 3. Yönetim Kurulu kararı ile Derneği temsil etmek, her türlü basın-yayım mecrasında sektörün itibarını yükseltmek, kamuoyuna doğru bilgi aktarmak,
 4. Kamu otoriteleri ile düzenli irtibat sağlamak
 5. Akademi camiası ile düzenli irtibat sağlamak,
 6. En az yılda bir kere konferans ve çalıştay düzenlemek, organize etmek,
 7. Yönetim kurulunun belirlediği yetki sınırları doğrultusunda, derneğin hukuki her türlü işlemini Yönetim Kurulu Başkan veya Yardımcılarından biri veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin imzası ile birlikte / müşterek imza ile gerçekleştirmeye yetkilidir.
 8. Yurt içi veya yurt dışındaki seminer, çalıştay, konferans gibi etkinliklere sektör adına katılmak,
 9. Derneği ilgilendiren mevzuatlarda bilimsel görüş hazırlamak

Genel Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 16

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye olacakların bir defaya mahsus olmak üzere verdikleri giriş aidatı, yıllık üyelik aidatları ve katılma payları,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler,

Madde 17

AİDAT MİKTARLARI

Dernek üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş aidatı, üyeliğe kabul edildikten sonra iki taksitte ödenir. Üye, yılık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının üçüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat miktarlarını her yıl için belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Madde 18

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesi’nde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına gore defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 19

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 20

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. İşletme hesabı defteri,
 4. Gelen ve giden evrak defteri

Derneğin yıllık gelirinin yasada belirtilen üst sınırı aşması halinde bilanço hesabına göre defter tutar. Bilanço esasına geçilmesi halinde derneğin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir.

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. Yevmiye defteri,
 4. Büyük Defter,
 5. Envanter defteri,
 6. Alıntı Belgesi Kayıt Defteri,
 7. Evrak Kayıt Defteri

Bu maddede sayılan, tutulması zorunlu olan defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 21

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 22

Beyanname

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 23

Bildirim Yükümlülüğü

-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 24

TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülk. idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 25

Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 26

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli Genel Kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 27

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 28

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 29

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri,

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri,

tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 30

YASAKLAR VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelerin yasakladığı her türlü faaliyetten kaçınır.

Madde 31

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı :                                           Görev Unvanı :

 1. SAMET SERTTAŞ                          BAŞKAN
 2. SEMA TORAMAN                          BAŞKAN YARDIMCISI
 3. TANJU CEPHELİ                           SAYMAN
 4. ASLIHAN SERBEST                      SEKRETER
 5. SÜHA AKSOY                                ÜYE
 6. BURCU AYTEKİN                          ÜYE
 7. MUTLU ALTEKİN                          ÜYE

Related Articles